PL EN
Śląskie Studia Polonistyczne 2017, nr 1 (9)
Rozprawy i artykuły: Gry warte świeczki
Prezentacje: Donat Kirsch
Red. Adam Dziadek, Michał Kłosiński
Katowice 2017
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

W dziale "Prezentacje" zamieszczono wywiad z Donatem Kirschem, dwa jego opowiadania "Nasz pierwszy świat" oraz "My sami, sami", a także omówienia twórczości autora "Liści croatoan". Piszą tu Andrzej Śnioszek i Dariusz Nowacki. W dziale głównym „Rozprawy i artykuły”, zredagowanym przez Michała Kłosińskiego, odnajdziemy tekstowe gry (warte świeczki) – serię interesujących podróży w wirtualne światy. Poza tym recenzje i omówienia (Dawida Kujawy, Jakuba Skurtysa, Marcela Warbischa, Katarzyny Szkaradnik, Wojciecha Śmiei) oraz w "Variach" eseje Anny Gębali i Aldony Kopkiewicz. W "Archiwaliach" zaprezentowana została rozmowa Teodora Parnickiego ze Stefanem Szlachtyczem w opracowaniu Piotra Gorlińskiego-Kucika, a w sentymentalnych „Przechadzkach” – Marek Piechota powraca do krainy młodości (w nieoczywistym związku z postacią Donata Kirscha – raz jeszcze…).

Śląskie Studia Polonistyczne 2016, nr 1-2 (8).
Rozprawy i artykuły: Męskie sprawy
Prezentacje: Marta Syrwid
Red. Adam Dziadek
Katowice 2016
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

W dziale głównym Rozprawy i artykuły noszącym tytuł Męskie sprawy tematyka męskości w literaturze została poruszona między innymi przez Krystynę Kłosińską, Mateusza Skuchę, Tomasza Kaliściaka, Wojciecha Śmieję, Sławomira Buryłę, Dawida Matuszka i Grzegorza Olszańskiego. Autorów zainteresowały między innymi przemiany męskości w literaturze po 1945 roku oraz męskość w literaturze socrealizmu, przez pryzmat tematu numeru omówiono Ferdydurke Gombrowicza (projekt krytyki analnej), wskazano na temat ojcostwa w polskiej poezji męskich autorów po 1990 roku oraz poruszono zagadnienie końca męskości na przykładzie postaci Wiedźmina.

Bohaterką działu Prezentacje jest Marta Syrwid, prozaiczka, autorka między innymi powieści Bogactwo. W dziale tym zamieszczono artykuł Michała Sowińskiego o powieściach Syrwid oraz rozmowę Anny Kałuży z autorką. Opublikowano też nowe opowiadanie Marty Syrwid Właścicielka, napisane specjalnie dla „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

Numer uzupełniają stałe działy: Recenzje i omówienia, Varia oraz Kronika.

Śląskie Studia Polonistyczne 2015, nr 2 (7).
Rozprawy i artykuły: Ojciec, nasz bliźni.
Prezentacje: Edward Pasewicz.
Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Dawid Matuszek.
Katowice 2015.
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Drugi numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” z 2015 roku w zasadniczej części poświęcony jest ojcowskiej figurze. Autorzy artykułów zamieszczonych w dziale głównym przyglądają się tej figurze w rozmaitych kontekstach: psychoanalitycznym, politycznym, religijnym, postsekularnym, filozoficznym. Interesują się między innymi genezą sumienia powstającego w relacji z ojcem oraz konsekwencjami osłabienia ojcowskiej pozycji. Na rozmaite sposoby omawiają kryzys tradycyjnych wzorów męskości oraz modyfikacje wyobrażeń dotyczących ojcostwa, braterstwa, synostwa. Figury ojcowskie wkomponowane zostają także w problemy rewolucji i tyranobójstwa. Przedmiotem egzemplifikacji stają się teksty literackie (między innymi Sienkiewicza, Schulza, Orzeszkowej, Macha, Kafki, Wata, Karpowicza) oraz filozoficzne (między innymi Hegla, Agambena, Schmitta).


Dział Prezentacje zawiera teksty komentujące poetycką twórczość Edwarda Pasewicza, wywiad z autorem oraz jego wiersze.


Numer uzupełniają stałe działy: Varia, Recenzje i omówienia oraz Kronika.

Śląskie Studia Polonistyczne 2015, nr 1 (6).
Rozprawy i artykuły: Pojedynki.
Prezentacje: Sylwia Chutnik.
Red. Adam Dziadek, Maria Barłowska.
Katowice 2015.
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” w zasadniczej części poświęcony jest krytycznym i literacko-historycznym sporom. Autorzy artykułów z działu głównego zatytułowanego Pojedynki opisują konfliktowe i polemiczne sytuacje między krytykami, poetami, satyrykami i pisarzami. Bohaterami artykułów są między innymi Jakub Wujek, Hieronim Morsztyn, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Kazimierz Wyka i Ludwik Fryde.


Dział Prezentacje zawiera teksty komentujące twórczość Sylwii Chutnik, wywiad z autorką Kieszonkowego atlasu kobiet, fragment jej najnowszej powieści Jolanta oraz wykład o mieście, wygłoszony przez Chutnik na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.


Numer uzupełniają stałe działy: Varia, Recenzje i omówienia oraz Kronika.

Śląskie Studia Polonistyczne 2014, nr 1-2 (5)
Rozprawy i artykuły: Ekonomie literatury / Historie literatury
Prezentacje: Justyna Bargielska
Red. Adam Dziadek, Michał Kłosiński, Paweł Tomczok, Józef Olejniczak
Katowice 2014
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Numer poświęcony jest ekonomiom i historiom literatury. W części dotyczącej ekonomii przyglądamy się przedstawieniom Zagłady, szaleństwu, psychoanalizie, związkom marksizmu i egzystencjalizmu oraz celebryctwu pisarzy. W części odnoszącej się do historii literatury zastanawiamy się - między innymi - nad możliwościami wskrzeszenia dzieła literackiego, opisujemy szanse małych kanonów literackich oraz analizujemy tożsamość historyka literatury.

 

W dziale Prezentacje przedstawiamy twórczość Justyny Bargielskiej. Oprócz wywiadu z autorką można tu znaleźć także jej wykład wygłoszony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Całość dopełniają dwa szkice interpretacyjne.

 

Ponadto niniejszy numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” zawiera stałe działy, do których należą: Recenzje i omówienia, Varia oraz Kronika

Śląskie Studia Polonistyczne 2013, nr 2 (4)
Rozprawy i artykuły: Żądza pisania
Prezentacje: Mariusz Sieniewicz
Red. Adam Dziadek, Maria Barłowska
Katowice 2013
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Rozprawy zamieszczone w czwartym numerze „Śląskich Studiów Polonistycznych” dotyczą szeroko pojętego pisania. Autorzy poszczególnych artykułów analizują problematykę wybranych motywów lub zagadnień wyodrębnionych między innymi z kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, pism Marcina Paszkowskiego i Stanisława Samuela Szemiota, tekstów Czesława Miłosza, Jerzego Pilcha. Dwa artykuły poświęcone zostały staropolskiemu pamiętnikarstwu.

 

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Mariusz Sieniewicz. W tym numerze czasopisma zamieszczono fragment niepublikowanej dotąd powieści tego autora pod roboczym – jak twierdzi pisarz – tytułem Smak rabarbaru.

 

W dziale Archiwalia opublikowano między innymi przekład fragmentu Poetyki Scaligera.

 

Ponadto niniejszy numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” zawiera stały już dział Recenzje i omówienia. Tym razem analizie krytycznej poddano Małe folio Krzysztofa Mrowcewicza, Melancholię w poezji polskiej po 1989 roku Aliny Świeściak, Zapisywanie miejsca Elżbiety Dutki, Tematy (nie)opisane Sławomira Buryły oraz biografię autorstwa Hanny Kirchner Nałkowska albo życie pisane.

                                                                                             

Śląskie Studia Polonistyczne 2013, nr 1 (3)
Rozprawy i artykuły: Psychoanaliza, polityka, zmiana społeczna
Prezentacje: Krzysztof Siwczyk
Red. Adam Dziadek, Dawid Matuszek
Katowice 2013
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Tematem zamieszczonych w trzecim tomie „Śląskich Studiów Polonistycznych” działu Rozpraw jest psychoanaliza, polityka i zmiana społeczna. Przedmiotem analiz i interpretacji w poszczególnych artykułach stają się między innymi zagadnienia poruszane w tekstach Lacana, Rancieré’a, Freuda, Žižka. W tomie zamieszczono przekład tekstu Mladena Dolara pt. Freud i polityczność.

 

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Krzysztof Siwczyk. W tym dziale opublikowano rozmowę z poetą oraz szkice komentujące jego twórczość.

 

W dziale Archiwalia Piotr Gorliński-Kucik zaprezentował listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata.

Ponadto tom zawiera dział Recenzje i omówienia (tu między innymi recenzje Wielkopolskiego alfabetu pisarek, Strategii queer, Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, tomów wierszy Maxa Herrmanna-Neissego) oraz dział Varia, w którym znalazły się artykuły dotyczącego paraleli Rymkiewicz – Bloom, Międzywojnia Brzękowskiego, a także zapis pojedynku scrabble.

Śląskie Studia Polonistyczne 2012, nr 1/2 ( 2 )
Rozprawy i artykuły: Słowacki po dwunastu latach
Prezentacje: Andrzej Bart
Red. Adam Dziadek, Jacek Lyszczyna
Katowice 2012
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Rozprawy zamieszczone w drugim tomie Śląskich Studiów Polonistycznych dotyczą twórczości i biografii Juliusza Słowackiego. Przedmiotem analiz i intepretacji, dokonywanych z nowej perspektywy badawczej, stają się m.in. relacje Juliusza Słowackiego z Zygmunetem Krasińskim, a także związki poety z towianizmem. Odczytane na nowo zostają takie romantyczne dzieła, jak Król-Duch, Mazepa, Beatrix Centi.

 

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Andrzej Bart. W tym dziale zamieszczono rozmowę z autorem Rewersu oraz dwa szkice komentujące jego pisarstwo.

 

Ponadto tom zawiera Recenzje i omówienia (tu m.in. recenzje Feministycznej krytyki literackiej Krystyny Kłosińskiej, książki Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata Tadeusza Sławka) oraz Kronikę.

Śląskie Studia Polonistyczne 2011, nr 1 ( 1 )
Rozprawy i artykuły: Inne życie historii ( w literaturze )
Prezentacje: Darek Foks
Red. Adam Dziadek, Krzysztof Uniłowski
Katowice 2011
Wersja on-line: www.ceeol.com    cejsh.icm.edu.pl

Rozprawy zamieszczone w pierwszym tomie nowego czasopisma śląskiej polonistyki koncentruja się wokół tematu: Inne życie historii (w literaturze). W odpowiedzi na tak zadany temat autorzy artykułów przywołali między innymi takie oto nazwiska: Michael Foucault, Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz, Emil Zola, Jacek Bocheński, Teodor Parnicki, Krzysztof Kamil Baczyński, Julia Hartwig, Joe Kubert, Art Spiegelman.

 

Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Darek Foks. Prócz próbki jego twórczości znalazły się w tym dziale: rozmowa o pisarstwie Darka Foksa, artykuł poruszający kwestię poezji Foksa i jej roli w "uświadamianiu zmian, jakim podlega pozycji sztuki w późnokapitalistycznych społeczeństwach".

 

Ponadto w tomie wyróżniono część Archiwalia (gdzie znalazło się opracowanie noszące tytuł Cenzura a powieści Teodora Parnickiego), oraz działy: Recenzje i omówienia (tu m.in.: recenzje Ciał Sienkiewicza Ryszarda Koziołka i Życia na miarę literatury Michała Pawła Markowskiego) oraz Kronika.