PL EN

Zasady recenzowania

Wszelkie teksty zatwierdzone wstępnie przez kolegium redakcyjne „Śląskich Studiów Polonistycznych”, jako składowy element kolejnego numeru czasopisma – są recenzowane.

Każdy tekst przedłożony redakcji „Śląskich Studiów Polonistycznych” podlega ocenie, której dokonuje każdorazowo dwóch recenzentów spoza Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ, a także spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

Recenzenci i autorzy pozostają dla siebie anonimowi na każdym etapie procedowania (double-blind review process), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Przedłożone recenzje muszą posiadać formę pisemną, a także zawierać stanowisko klasyfikujące tekst do druku lub odrzucające taką możliwość.

Recenzja przedkładana jest (za każdym razem) na określonym formularzu recenzyjnym. Formularz dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzyjna pozostaje pod nadzorem redaktora tematycznego (członek kolegium redakcyjnego pisma lub pracownik naukowy Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ), wyspecjalizowanego w zakresie problemowym konkretnego artykułu.

Wiążącą decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor naczelny pisma w oparciu o werdykt zawarty w dwóch nadesłanych pisemnych recenzjach, i po konsultacji z redaktorem tematycznym.

Raz w roku – w grudniu – redakcja „Śląskich Studiów Polonistycznych” publikuje na stronie internetowej pisma nazwiska recenzentów, biorących udział w procedurze oceny przedłożonych artykułów (w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy).

Plik do pobrania: